TIÊU CHUẨN ISO 9000

Huong-dan-su-dung-dau-chung-nhan-Ly-do-lua-chon-ICA-Ly-do-lua-chon-ICA-ica chuan.jpg

Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận

Ngày đăng : 2014-12-20 10:55:24

Hướng dẫn sử dụng dấu hiệu chứng nhận do ICA ban hành.

Quy-trinh-chung-nhan-quy_trinh_marketing.jpg

Quá trình chứng nhận hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 9001

Ngày đăng : 2012-06-11 14:57:17

Quá trình chứng nhận tại ICA Việt Nam được tuân thủ theo luật pháp quốc tế, do tổ chức IAF – International Accreditation Forum (Diễn đàn Công nhận Quốc tế) đưa ra.

He-thong-quan-ly-chat-luong-theo-ISO-90012008-iso 9001.jpg

Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008

Ngày đăng : 2011-11-04 10:43:54

ISO - Tổ chức quốc tế về Tiêu chuẩn hóa, một tổ chức phi chính phủ, có chức năng phát triển các tiêu chuẩn kỹ thuật tự nguyện áp dụng nhằm gia tăng giá trị cho tất cả các loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến tháng 4/2011, có 160 cơ quan tiêu chuẩn quốc gia là thành viên của tổ chức ISO, bao gồm các nước nhỏ đến lớn, đã công nghiệp hóa hoặc đang phát triển trên tất cả các khu vực của thế giới.

ISO-9000-thu.jpg

ISO 9000

Ngày đăng : 2011-09-24 15:11:59

ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng dựa trên tám nguyên tắc quản lý chất lượng nhằm giúp cải tiến hoạt động của tổ chức.